Một số nhà cung cấp SMTP Server miễn phí

88 2021/05/10 05:31:16

Hình thức gởi email qua SMTP bảo đảm mức độ an toàn của website trước những mã nhúng, nên đã trở thành hình thức được ưa chuộng sử dụng gần đây .

Một số nhà cung cấp SMTP Server miễn phí#
Một vài nhà cung cấp cho phép chúng ta sử dụng SMTP Server miễn phí trong một giới hạn nhất định

Gmail


500 email/day
Sender Domain gói free: Không (Cần sử dụng Gsuite)

SMTP2Go:


1.000 email/mon
Sender Domain gói free: Có

Sparkpost:


500 email/day
15.000 email/mon
Sender Domain gói free: Có

Mailchimp:


12.000 email/mon
Sender Domain gói free:

Mailgun:


100 email/hours
10.000 email/mon
Sender Domain gói free: Không

SendGrid:


40.000 email/mon
Sender Domain gói free: Không

SendPulse


12.000 email/mon
Sender Domain gói free: Không