Công cụ Auto Tag

119 2021/04/12 10:23:14

Autotag là công cụ giúp người quản trị có một nội dung phong phú . Autotag được nhận diện tự động bằng những từ khóa đơn giản

Autotag là công cụ giúp người quản trị có một nội dung phong phú . Autotag được nhận diện tự động bằng những từ khóa đơn giản

Phân loại


Bố cục nội dung bên trong


Là những Autotag sẽ ảnh hưởng lên nội dung bên trong của nó.
Cấu trúc : [tag thamso_1="gia tri 1" thamso_2="gia tri 2"] Nội dung [/tag]
Một số loại autotag bố cục nội dung trong gồm có: image, images, youtube, video
Các tham số đính kèm thường là position, width , name

Bố cục nội dung bên ngoài


Là những Autotag sẽ tác động đến toàn bộ bố cục của vùng nội dung
Một số tag thường gặp là (Các bạn bỏ dấu "_" phía trước autotag/ vì nếu tôi điền đầy đủ thì các bạn sẽ không thể thấy nội dung) :
- [_menu][/_menu] Với tag này, Các h2 của bạn sẽ được gom lại để trở thành 1 Menu ngay tại nơi bạn gọi hàm. Khi nhắp vào menu thì màn hình sẽ scroll đến nội dung tương ứng:
[image name="Hình Mô Tả AutoTag Menu"]//out.zoblogs.com/out/media_com/?sh=d5674a2c[/image]
- [_h2 index="alpha" index_model="circle"][/_h2]
[image name="Hình Mô Tả AutoTag H2 index : Roman và index_model : Cicle "]//out.zoblogs.com/out/media_com/?sh=c8cff09e[/image]